İçerik

 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • GÜNCEL İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
 • İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI UYGULAMALARI
 • PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME İLE MÜLAKAT TEKNİKLERİ
 • PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI
 • EĞİTİM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ
 • İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ
 • KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI
 • PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALI BORDROLAMA
 • LİDERLİK VE MOTİVASYON
 • İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • TAKIM ÇALIŞMASI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan kaynakları yönetiminin tanımı,
 • İnsan kaynakları yönetiminin amaçları nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi,
 • İnsan kaynakları yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
 • İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri uygulamaları olarak yapılması,
 • Organizasyon şeması oluşturulması,
 • İş gücü genel envanteri ,
 • İş gücü beceri envanteri,
 • Personel değişim oranı,
 • Personel Devamsızlık oranların hesaplanması
 • Yeniden yerleştirme şemaları
 • Tüm insan kaynakları performans göstergelerin uygulamalı olarak yapılması
 • İnsan kayakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması,
 • İnsan kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması,
 • Örnek Vaka çalışmaları.

İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI

 • İş Analizi nedir? Amaçları nelerdir?
 • İş Analizinden Elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
 • İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
 • İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
 • İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
 • Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
 • Görev Tanımları içeriği nasıl olmalıdır? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
 • İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
 • İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
 • İş Dizaynın iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir? 

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRM 

 • İş gören Bulma ve Seçmenin Önemi
 • İş gören bulma teknikleri nelerdir?
 • İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
 • Mülakat nedir?
 • Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
 • Kurgusuna göre mülakat türleri nelerdir?
 • İş görüşmeciye düşen görevleri nelerdir?
 • Görüşmede soru türleri nelerdir?
 • İşe alımlarında kullanılan test Uygulamaları
 • İşe alım uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
 • Mülakat Unsurları nelerdir?

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Performans Değerlendirme nedir?
 • Performans Değerlendirme süreci amaçları ve kullanım alanları nelerdir?
 • Performans Yönetim sistemi nedir ?
 • Performans değerleme süreci nasıl belirlenir?
 • Performans değerleme yöntemleri nelerdir?
 • Uygulamalı olarak performans değerleme sisteminin kurulması
 • Performans Değerleme sonuçlarının kontrol aşamaları nelerdir?
 • Performans değerleme sonuçlarının analiz edilmesi,
 • Performans değerleme prosedürlerinin oluşturulması,
 • Örnek vaka çalışmaları
 • İş mahkemelerinde performans değerlendirmesinin önemi.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

 • Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
 • Eğitim Yönetimi süreci,
 • İşletmelerde Eğitim ve Geliştirmenin amaçları,
 • İşletmelerde yıllık eğitim planlaması oluşturulması
 • Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
 • Eğitim Prosedürünün hazırlanması
 • Eğitim bütçesinin hazırlanması
 • Oryantasyon eğitim süreçleri
 • İşbası eğitim ve İş dışı eğitim Yöntemleri
 • Eğitimde ölçme ve değerleme formları hazırlaması  ve raporlanması
 • Kişi başı eğitim olanların hesaplanması ve personel gelişim süreci
 • Örnek Vaka çalışmaları

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ

 • İş değerlemesinin Tanımı ve amaçları
 • İş değerleme süreci nelerdir?
 • İş değerleme yöntemleri nelerdir?
 • İşletmelerde iş değerleme nasıl yapılır?
 • Ücret yönetimi tanımı ve ilkeleri nelerdir
 • Ücretlemede güdülen Amaçlar nelerdir?
 • İş değerlemesinin ücret Yönetimine etkisi nelerdir?
 • İş değerlemede faktör ve derecelerin puanlandırılma aşamaları nelerdir?
 • İşletmelerde ücret yönetimin sisteminin kurulması
 • Ücretle menin oluşum süreci
 • iş değerlemesine göre ücretleme tablosu ve bantların oluşturulması
 • Öneri sistemin prosedürün oluşturulması ve verimlilik esasları hakkında yapılacak çalışmalar?

KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ

 • Kariyer ve Kariyer Planlama  kavramı
 • Kariyer Hedefleri
 • Kariyer Yaşam aşamaları nelerdir?
 • İşyerinden kariyer aşamaları ve süreçleri
 • Organizasyon açıdan kariyer gelişimi
 • Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
 • Kurum kültürü nedir?
 • Güçlü bir Kurum kültürü Oluşturmak için neler yapılmalı?
 • Kurum kültürü temelini boyutları nelerdir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nedir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
 • Çalışan memnuniyet uygulama süreçleri dikkat edilmesi gereken nelerdir?
 • Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI ve BORDOLAMA

 • Puantaj nedir?
 • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
 • Çalışma türleri nelerdir?
 • Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
 • İşveren maliyetlerin hesaplanması.
 • Brütten Nete – Netten Brüte-
 • Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 • Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 • Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 • Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
 • Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
 • SGK tavanı aşan personelin bordrosu,
 • Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
 • Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 • SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 • Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 • Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları
 • Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
 • Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
 • Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 • Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?