Eğitimin Amacı

Eğitimin Amacı: Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır.

Hedef Kitle

İnsan kaynakları ile Personel özlük işleri bordro konusunda hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler, insan kaynakları özlük işleri süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler

İçerik

 • Personel yönetimin iş hukuku ve dava süreçlerine etkisi
 • Personel Özlük işlerin Bordrolama Süreçlerin Önemli Konuları
 • İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu süreç Yönetimi
 • Hesap Makinası ile Tüm Yönleriyle Bordrolama Bordro Ekranı ile Hesaplama
 • Personel Yönetimin tüm süreçlerin Yargıtay Kararlarına göre şekillendirilmesi
 • SGK ve İŞKUR tarafından sağlanan tüm teşvikler ve süreçleri
 • Son Dönemlerde yayınlanan Torba yasaların ve Personel Yönetimine etkisi
 • Personel özlük işleri Denetimlerinde hazırlanma ve aksiyonları
 • 2019 yıllında ilk defa uygulanacak uygulamaların personel özlükleri işleri etkisi
 • Güncel Özelgeler ile şekillendirilmiş bordrolama süreçlerin işlenmesi
 • İleri bordrolama teknikleri ile elle bordrolama süreçleri ve Kontrol aşamaları
 • İşletmelerde yapılan bordrolama hataları, vaka çalışmaları ile işlenecektir.

PERSONEL YÖNETİMİN İŞ HUKUKU VE DAVA SÜREÇLERİNE ETKİSİ

 • Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
 • İş Kanunu’na göre, İnsan Kaynakları süreçlerinde organizasyon şemasının ve görev tanımı
 • İş Kanunu’na göre, Performans Yönetiminin ve iş Akış süreçlerinin önemi.
 • 4857 İş Kanununa, 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğine göre personel eğitiminin önemi.
 • İş Kanunu’na göre, Personel Özlük Dosyasında olması gereken evrakların, mahkeme süreçlerine etkisi.
 • İnsan Kaynakları Özlük İşlerinin Planlanması ve Aksiyonların alınması.
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliğinin, 6552 sayılı torba yasasının asıl işverenlere getirdikleri sorumluluklar nelerdir?
 • Son yıllarda değişen ve mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işlerinin süreçlerine dahil edilmesi.
 • İnsan Kaynaklarında denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.
 • Yasal süreçlere Uygunluk denetim
 • Dokümantasyon ve Bilgi Sistem kanunlara çerçevesinde nasıl yapılır?

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİN BORDROLAMA SÜREÇLERİNİN ÖNEMLİ KONULARI

 • Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir.
 • 213.5510.4857 Kanunlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun İnsan Kaynaklarına etkisi.
 • 5510 Sayılı Kanunda sigorta primine tabi olan ve olmayan kazançlar nelerdir?
 • Sosyal Güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?
 • Gelir Vergisi Dilimleri, Kümülatif Gelir Vergisi Dilimi ’nin değişmesi ile bordroda oluşan değişiklikler.
 • Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirme süreçleri.
 • İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?
 • Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.
 • SSK prim matrahı nedir?
 • Asgari Geçim İndirimi Sistemi’nin genel esaslarına ilişkin merak edilenler.
 • Personel borçların ve İcra Kanunların takip edilmesi.
 • İş Kanununa ve SGK uygulamaları hataları nasıl tespit edilir?
 • Bordro hataları tespiti vergi sigorta eksiklerin denetimi.

İNSAN KAYNAKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇ YÖNETİMİ

 • 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.
 • 5510 sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.
 • 5510 sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.
 • Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler.
 • EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?
 • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması.
 • İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.
 • İşyeri açılışı ve bildirimi
 • Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
 • SGK teşvikleri ve indirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?
 • SGK ve İŞKUR ‘a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar.
 • Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
 • SGK İşveren Uygulama Tebliğinde yer alan işletmeler için önemli konular nelerdir?
 • Primler ve prim belgeleriyle ilişkin hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?
 • SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?
 • İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ,vergi ödemeleri.
 • 5510 sayılı SGK bakımından Asıl İşveren Alt işveren ilişkisi.
 • İdari Para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri
 • Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 • Kısmı sürelerde Yıllık izin uygulamalar nelerdir?
 • Yargıtay kararları ışığında tüm süreçleri işlenecektir.

HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDROLAMA BORDRO EKRANI İLE HESAPLAMA

 • Bordro. Puantaj nedir?
 • Çalışma türleri nelerdir?
 • Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
 • İşveren maliyetlerin hesaplanması.
 • Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 • Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 • Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 • Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
 • Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
 • Sendikalın çalışan, İcra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu,
 • Yemek yardımı(kupon),çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu,
 • SGK tavanı aşan personelin bordrosu,
 • Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
 • Personele sağlanan hediye çeklerini alan personelin bordrosu,
 • Personele sağlanan her türlü ayni nakdi yardım alan personelin bordrosu,
 • Sağlanan nakdi yardımların brütleştirilmesi,
 • Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 • SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 • Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 • Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları,
 • Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları,
 • Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
 • İşveren tarafından yapılan Sigorta ödemelerinde indirim hataları nelerdir?

Eğitim Yöntemi

Eğitimde hesap makinasıyla bordro ekranı ile yapılacak.Tüm katılımcılara Bordro Süreçleri örnekli olarak yaptırılacaktır.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •