1. EĞİTİMİN AMACI:
  • İnsan kaynakları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi ve işletmelerde İnsan Kaynakları özlük işleri alanında oluşabilecek riskleri en aza indirmek.
  • İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmasını önlemek,
  • İşverenlerin yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesini sağlamak,
  • Uygulamada karşılaşılan sosyal güvenlik ihtilaflarının çözülmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir eğitim programıdır.

HEDEF KİTLE:

  • İnsan Kaynakları ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler,
  • Mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyenler
  • İnsan Kaynakları Özlük İşleri süreçlerini, işleyişini daha etkin yönetmek isteyenlerin faydalanabilmesi bu eğitim amaçlanmıştır.

İÇERİK:

  • 4857 Sayılı İş kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun İşverene getirdiği yükümlülükler nelerdir?
  • İş ve sosyal güvenlik hukukunun insan kaynaklarına süreçlerine entegre yönetimi nelerdir?
  • Yargıtay kararları ışığında işveren hakları nelerdir?
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Yargıtay ve Bilirkişi raporlarına göre nasıl şekillenir?
  • İnsan Kaynakları yönetimin iş hukuku ve dava süreçlerine etkisi nelerdir?
  • Personel Özlük işlerinin Yargıtay kararları ışığında uygulamaları nelerdir?
  • Yargıtay kararları ışığında işe iade dava süreçleri ve aksiyon planları nelerdir?
  • 5510 sayılı kanuna göre İşe iade dava süreçlerin yapılması gerekenler unsurlar nelerdir?
  • Haklı ve Geçerli Neden ayrımı ve somut olaydaki uygulamaları nelerdir

A-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞ HUKUKU VE DAVA SÜREÇLERİNE ETKİSİ

  • Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
  • İş Kanunu’na göre, İnsan Kaynakları süreçlerinde organizasyon şeması ve görev tanımı nedir?
  • İş Kanunu’na göre, Performans Yönetiminin ve iş Akış süreçlerinin önemi nedir?
  • 4857 İş Kanununa göre, 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliğine göre personel eğitiminin önemi nedir?
  • İşKanunu’na göre, Personel Özlük Dosyasında olması gereken evrakların, mahkeme süreçlerine etkisi nedir?
  • İnsan Kaynakları Özlük İşlerinin Planlanması ve aksiyonların hazırlanması,
  • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması,
  • Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkisi nedir?
  • İnsan Kaynaklarını denetimlere hazırlanma süreçleri nelerdir?
  • Yasal süreçlere Uygunluk denetimi nasıl gerçekleşir?
  • Dokümantasyon ve Bilgi Sisteminin kanunlar çerçevesinde nasıl gerçekleştirilir?
  • İş sözleşme çeşitleri ve hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

B-PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİNİN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA UYGULAMALARI

  • İş sözleşmesi nedir?
  • İş sözleşmesi türlerinin özellikleri nelerdir?
  • İş sözleşmelerinden kararlaştırılan cezai şart tazminatı nasıl hesaplanır?
  • Kilit personel ile yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması
  • İş sözleşmelerinde mavi yaka / beyaz yaka personele has düzenlemeler
  • İş sözleşmelerinde görev tanımı bölümünün hazırlanması
  • İş sözleşmelerinde sonradan değişiklik yapılması
  • İş sözleşmesi olmayan eski personel ile sonradan iş sözleşmesi yapılması
  • İş sözleşmesinde bulunması gerekenler ve İşvereni haklarını güçlendiren maddeler nelerdir?
  • Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması
  • İşçiye yapılan eğitim masrafı ve cezai şart tazminatı nasıl hesaplanır?
  • Yargıtay kararları ışığında iş sözleşmesinde olması gereken maddeler nelerdir?
  • Yargıtay kararlar ışığında İş Sözleşmesi deneme süresi nasıl değerlendirilmeli ve süreçleri nelerdir?
  • Yargıtay kararları ışığında feshin geçerli sebepleri nelerdir?
  • İş sözleşmesinin süreli fesih edilmesi, ihbar öneli kullanılması ve süreçleri nelerdir?
  • İş arama izninin kullanılması ve hesaplanması nasıl gerçekleşir?
  • İş hukukunda ibraname neyi ifade etmektedir?
  • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na göre ibranamede dikkat edilmesi gerekenler unsurlar nelerdir?
  • Fesih bildirim tebliği ve hazırlanma şartları nelerdir?
  • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na ve 4857 İş Kanununa göre çalışma belgesinin önemi nedir?
  • Fesih bildirimine itiraz ve usulü işveren tarafından feshedilen sözleşmeye, çalışan tarafından hak düşürücü itiraz süreleri nedir?
  • Alt taşeronların aylık ve yıllık kontrol edilmesi gereken hususlar nelerdir?
  • Asıl alt işverenin işçilik alacaklarından sorumluluklarının nelerdir?
  • Yeni işverenin sorumluluğunda süreçler nasıl gerçekleşir, hangi konulara dikkat edilmelidir?
  • Çalışma süresinden sayılan haller nelerdir?
  • Fazla çalışma ile ilgili tüm ayrıntılar nelerdir ve nasıl hesaplanır?
  • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma arasında ki farklılıklar nelerdir?
  • Denkleştirme uygulaması ve fazla çalışma süreçleri nasıl olmalıdır?
  • Telafi çalışması nedir?
  • Kıdem ve İhbar tazminatı kavramı ve hak kazanabilme şartları nelerdir?
  • Kıdem tazminatı miktarı nasıl hesaplanır?
  • Kıdem tazminatı uygulaması ile ilgili hükümler hakkında yaşanan sıkıntılar nelerdir?
  • İşçinin kısmi çalışması halinde kıdem süresi nasıl hesaplanır?
  • Kıdem hesaplamada dikkate alınan ve alınmayan ücretler nelerdir?
  • 15 yıl ve 3600 gün şartını tamamlayanların sözleşmeyi feshi nasıl olmalıdır?
  • Feshin geçerli nedene dayandırılması ne demektir?
  • Yargıtay kararları ışığında işçinin yetersizliğinden doğan nedenler nelerdir?
  • İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?
  • İşletmenin işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih nedenleri nelerdir?
  • Tutanak savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl olmalıdır?
  • Haklı Geçerli neden ayrımı ve somut olaydaki uygulamaları nelerdir?
  • Yargıtay kararları ışığında 4857 madde 25 göre derhal fesih nedenleri nelerdir?
  • İşçinin devamsızlığı ve işveren haklı nedenle derhal feshi süreci nasıl yönetilmelidir?
  • Yargıtay kararları ışığında 4857 madde 24 göre işçinin derhal fesih durumları nelerdir?
  • İşçinin derhal fesih süreçlerinde işveren olarak neler yapılmalıdır?
  • Kötü niyet tazminatı nedir?
  • Kötü niyet Tazminatına hak kazanmak için gereken şartlar nelerdir?
  • Yıllık izin çalışmasının tanımı ve hak kazanma şartları nelerdir?
  • Yıllık izin süreleri nelerdir ve nasıl hesaplanır?
  • İşletmelerde yıllık izin süreçleri nasıl yönetilmesi gerekmektedir?
  • İşletmelerde disiplin kurulu uygulamaları nasıl olmalıdır?

C- YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE DAVASI VE SGK SÜREÇLERİN YÖNETİMİ

  • Fesihte hak düşürücü süreler nelerdir?
  • İş güvencesi tazminatının tanımı ve şartlarının nelerdir?
  • Yargıtay kararları ışığında işe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar nelerdir?
  • İşe iade davasında başlangıç ve sonuçlanana kadar ki tüm süreçler nelerdir?
  • Boşta geçen süreye göre ücretler nasıl hesaplanır ve ek aylık hizmet bildirimi nasıl yapılır?
  • İşe iade başlatması durumunda oluşacak durumlar nelerdir?
  • İşe iade süreçlerinde işe giriş ve çıkış işlemleri SGK ile yapılan tüm işlemler nelerdir?
  • 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş güvencesi ve kapsamı nedir? (İK. MADDE 18-19-20-21)
  • İş Güvencesinden yararlanma koşulları nelerdir?(Yargıtay kararları ışığında)
  • Fesih bildirimine itiraz ve usulü nedir? (İK. MADDE 20)
  • İşe iade davasının tüm süreçleri nelerdir?
  • Boşta geçen süre işe başlatma tazminatı nasıl hesaplanır?
  • İşe başlatmama tazminatı nasıl hesaplanır?
  • İşe iade kararlarında bordro süreleri fark, kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?
  • İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri nelerdir?
  • İşe İade kararlarında sonucunda SGK uygulamaları nelerdir?
  • İşe iade personellerin bordroları nasıl düzenlenir?
  • Son dönemlerde yayınlanan mevzuat değişikliklerine göre SGK bildirimleri nasıl olmalı?

EĞİTİM YÖNTEMİ

İnsan kaynakları ile iş ve sosyal güvenlik hukuku kanunlarında değişen yargıtay kararlarına göre işletmelerdeki süreçlerin nasıl olması gerektiği detayları ile anlatılmaktadır.